• Място на свободен дух и модерни решения

Карта

Търсене в този блог

Архив на блога

Най-четеното през последните 7 дни

Заповед 108

четвъртък, 31 октомври 2013 г.СОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - ТРОЯН

ЗАПОВЕД  108
24.10.2013г.

            На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ППЗНП,   ПМС № 33 от 15 февруари 2013 год. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и Протокол № 3 / 24.10.2013 година на Комисията по стипендиите,

ОПРЕДЕЛЯМ:

            1. Средствата за ученически стипендии за първи учебен срок на учебната 2013/2014 година в размер на  8 706 лева се разпределят по видове стипендии както следва:
МЕСЕЧНИ
 • За постигнати образователни резултати - 6 600 лв.
 • За подпомагане достъпа до образование - 500 лв.
 • За подпомагане на ученици с трайни увреждания - 0 лв.
 • За ученици без родители - 400 лв.
     ЕДНОКРАТНИ
·     За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование - 700 лв.
·    За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност - 506 лв.


            2. Критерии за допускане до класиране на кандидатите за стипендии:
 • Подадени в срок документи от кандидата - Заявление-декларация по образец
 • Подадено предложение от класния ръководител в срок
 • Липса на наложено с решение на ПС наказание на кандидата
 •  
         3. Критерии за класиране на кандидатите за различните видове                         стипендии:
МЕСЕЧНИ
 • За постигнати образователни резултати - успех не по-нисък от 5.50.
 • За подпомагане достъпа до образование - успех не по-нисък от 4.50 и доход на член от семейството не по-висок от 310 лв.
 • За подпомагане на ученици с трайни увреждания - класиране по документи.
 • За ученици без родители - класиране по документи.

ЕДНОКРАТНИ
·     За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с     достъпа му до образование - класиране по документи.
·    За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или   извънучилищната дейност - класиране по документи.
    
            4. Размер на видовете стипендии през първи учебен срок на учебната 2013/2014 година:
МЕСЕЧНИ
 • За постигнати образователни резултати
      при успех от 5.50 до 5.69 - 30 лв.
      при успех от 5.70 до 5.89 - 40 лв.
      при успех над 5.89 - 55 лв.
 • За подпомагане достъпа до образование - 30 лв.
 • За подпомагане на ученици с трайни увреждания - 25 лв.
 • За ученици без родители - 50 лв.

ЕДНОКРАТНИ
·     За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование - до 100 лв. и не повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска
·    За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност - до 100 лв. по предложение на комисията по стилпендиите.
             5. Условия и ред за предоставяне на видовете стипендии
·        Кандидатстващият за месечна стипендия  ученик подава в канцеларията на училището ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ по образец /Приложение № 1/ в определените  срокове. При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок - успехът от предходния срок.
·        По предложение на класния ръководител ученикът може да кандидатства за еднократна стипендия като  подаде в канцеларията на училището молба със свободен текст, придружена от доказващи обстоятелствата документи.
·        Учениците получават стипендиите си по дебитни карти чрез банка Сосиете Женерале Експресбанк  АД.

      6. Документи за кандидатстване:
·        ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ по образец
·        други /доказващи постигнати резултати/
                                                                                            Директор:..........................
                                                                                                          /А. Александрова/

Страници в интернет, свързани с Троян и региона
Слушай и гледай on-line в свободния час

Текущи УЧЕБНИЦИ


Кликайте по картинката!

Иновативно училище


Електронен дневник

Вход в e-mail -a


Група на училището

Как да вляза на Student_wifi в училище?

1. Знам кой ми е училищния имейл, примерно ПенчуПенчуф@svetikliment.com.
2. Знам си паролата на училищния имейл.
3. Влизал съм от компютър в залите в час по технологии на училищния си имейл и съм видял и изтрил стандартните поздравителни ТРИ имейла на Гугъл.
4. Отварям си телефона с операционна система на АНДРОИД (не на iPhone) и:
а). Настройки
б). Акаунти
в). Добавяне
г). Google акаунт
д). ПенчПенч@svetikliment.com
е). Паролата ...
... добавя се и излизате от там
5.Избирате пак Настройки, после Wi-Fi и трябва да видите Student_wifi и кликате по него.
6. Какви допълнителни настройки са необходими - гледайте на това филмче (нищо, че е за Teacher_WiFi, то е същото!)

ВИДЕОПОРТАЛ

Видеопортал на училището

Преводач

Безплатен многоезичен ONLINE речник

Учебни ресурси в електронен вид


Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.

ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).