• Място на свободен дух и модерни решения

На разходка в училище

Търсене

Зарежда се...

Архив на блога

От Стандарт нюз

Най-четеното през последните 7 дни

Демонстрационен дебат в чест на дебатьорите от випуск 2016

Публикувано от Н. Генкова четвъртък, 30 юни 2016 г.

ИД Електронни медии

На 29.06 (сряда) клуб „Дебати“ към СОУ „Св. Климент Охридски“ проведе демонстрационен дебат в чест на завършилите дванайсетокласници от випуск 2016, които бяха част от клуба и допринесоха за развитието на дебатьорството в училището ни. Домакин на събитието беше Информационно-културният център. Учениците спориха по тема трябва ли да се задължат завършилите студенти да работят за определен брой години в родната си страна. Участниците в срещата се бяха разделили на два отбора - правителство и опозиция, като всеки защитаваше страната, която му се бе паднала.
Ния Чонова, 8.а клас

Правителство: зрелостникът Любомир Кирилов и учениците Даниел Маринов (10.а) и Калоян Кюркчиев (11.а)

Опозиция: зрелостникът Кристиян Стефанов и учениците Стефани Лалева (9.а) и Пламен Борисов (10.а)
 
Благодарствени грамоти за активно участие в училищния клуб „Дебати“, принос към развитието на дебатьорската култура в училище и утвърждаване на Троян върху националната дебатьорска карта получиха Любомир Кирилов, Кристиян Стефанов, Пламена Радевска, Габриела Ангелова, Памела Монева и Виктор Пейковски

| edit post

О Б Я В Я В А

Публикувано от St.Bordjukov вторник, 28 юни 2016 г.

СОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ТРОЯН

На основание Заповед № 873 / 22.06.2016 год. на Директора на СОУ ”Свети Климент Охридски” - гр.Троян,

О Б Я В Я В А:

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от три години на стоматологичен кабинет с площ от 20 кв.м., находящ се в сградата на СОУ ”Св. Климент Охридски”гр.Троян, при следните конкурсни условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 150 лв.;
2. Кабинетът да се ползва по предназначение, в т.ч. за профилактика и лечение на учениците;
3. Участникът в публично оповестеният конкурс да има договор с районната здравно-осигурителна каса;
4. Всички поети от спечелилия конкурса задължения се включват в договора за отдаване под наем;
Тръжната документация се закупува в счетоводството на СОУ ”Св.Климент Охридски”- гр.Троян срещу 20 лв. в брой, в срок до 15 часа на 05.07.2016 год., включително.
Оглед на обекта може да се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време до 15.30 часа на 05.07.2016 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 80/осемдесет/ лв. и се внася в Общинска банка, офис Троян, по сметка на Община Троян: BG72SOMB91303332096501, банков код SOMBBGSF, в срок до 15.30 часа на 05.07.2016 год. включително.
Предложенията за участие в търга се подават в Канцеларията на СОУ ”Свети Климент Охридски”, в срок до 16.00 часа на 05.07.2016 год., включително.
Търгът да се проведе на 06.07.2016 год.от 15.00 часа в кабинета на Директора на СОУ ”Св. Климент Охридски” - гр.Троян.
При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 13.07.2016 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация се извършва до 15 часа, внасянето на депозита и огледа на обекта - до 15.30 часа, а подаването на предложенията до 16.00 часа на 12.07.2016 год., включително.
До участие в публичните търгове няма да се допускат лица, които към датата на провеждането им, имат финансови задължения към Община Троян и СОУ“Свети Климент Охридски“ - гр.Троян, както и лица, на които договорите с общината, и училището са били прекратени по тази причина или поради неизпълнени клаузи по сключени договори.

ОБЯВЯВА

Публикувано от St.Bordjukov

СОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ТРОЯН 
ЖК “ЛЪГЪТ”; ТЕЛ (0670) 64649, 64224, 62556; 
www.svetikliment.com e-mail: skobg@abv.bg 

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ 
“СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ТРОЯН

ОБЯВЯВА

ИЗБОР НА ФИРМА
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ
НА ОБЕКТ „ЗАКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН“

1. Извършване на следните СМР:
• Подготовка и шпахловане на стени – 100 кв.м;
• Грундиране на стени – 100 кв.м;
• Боядисване с блажна боя по цокъл -70 кв.м;
• Боядисване с латекс – 430 кв.м;
• Изваждане на врати от зид - всички видове – 12 бр.;
• Доставка и монтаж врати от алуминиев профил с влагоустойчив пълнеж съгласно спецификация – бяла - със секретна брава – 12бр., 21 кв.м;
• Обръщане страници, вкл. алуминиев ръбохранител, шпакловка и боядисване с латекс – 117 м;
• Изработване, боядисване и монтиране на 2 бр. метални решетки на прозорци по 5 кв.м – общо 10 кв.м.

2. Изборът ще се извърши на основание подадени ценови оферти. Всяка оферта трябва да съдържа:
• Предложение за цена на СМР с включен в цената ДДС;
• Валидност на офертата.

 3. Критерий за оценка на офертите: 
• Предложена най-ниска цена.

Офертите ще се приемат в запечатан плик в канцеларията на училището в срок най-късно до 15.00 часа на 12.07.2016г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа.

Избраната фирма ще бъде уведомена писмено в срок до 14.07.2016г. на посоченият в офертата адрес.

О Б Я В Я В А

Публикувано от St.Bordjukov

СОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ТРОЯН

На основание Заповед № 874 / 22.06.2016 год. на Директора на СОУ ”Свети Климент Охридски”гр.Троян,

О Б Я В Я В А

Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на терен с площ от 2 кв.м., намиращ се на първия етаж в сграда с идентификатор 73198.506.364.2 по кадастралната карта на гр.Троян, с функционално предназначение „Сграда за образование”, за поставяне на вендинг машина за топли и студени напитки, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80 /осемдесет/ лв.

Тръжната документация се закупува в счетоводството на СОУ ”Св.Климент Охридски”- гр.Троян срещу 20 лв. в брой, в срок до 15 часа на 05.07.2016 год., включително.

 Оглед на обекта може да се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време до 15.30 часа на 05.07.2016 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 40/четиридесет/ лв. и се внася в Общинска банка, офис Троян, по сметка на Община Троян: BG72SOMB91303332096501, банков код SOMBBGSF в срок до 15.30 часа на 05.07.2016 год., включително.

Предложенията за участие в търга се подават в Канцеларията на СОУ ”Свети Климент Охридски”, в срок до 16 часа на 05.07.2016 год., включително.

Търгът да се проведе на 06.07.2016 год.от 14.00 часа в кабинета на Директора на СОУ ”Св. Климент Охридски” - гр.Троян.

При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 13.07.2016 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация се извършва до 15 часа, внасянето на депозита и огледа на обекта - до 15.30 часа, а подаването на предложенията до 16.00 часа на 12.07.2016 год., включително.

До участие в публичните търгове няма да се допускат лица, които към датата на провеждането им, имат финансови задължения към Община Троян и СОУ“Свети Климент Охридски“ - гр.Троян, както и лица, на които договорите с общината, и училището са били прекратени по тази причина или поради неизпълнени клаузи по сключени договори.

Успешно представяне на дебатите в Пазарджик

Публикувано от Н. Генкова понеделник, 27 юни 2016 г.


Успешно и емоционално беше участието на училищния клуб „Дебати“ в националното състезание Pazrdzik Open (24-26 юни). Форматът беше Британски парламентарен дебат, в който се срещат четири отбора с по двама състезатели. За южния град заминаха двама „ветерани“ – зрелостниците Любомир Кирилов и Кристиян Стефанов, и двама дебютанти – Калоян Кюркчиев (11.а) и Стефани Лалева (9.а). Голямата новина е, че отборът на Любомир и Кристиян се е класирал за полуфинал, нареждайки се сред първите 8 от общо 32 отбора. Присъствието им на полуфинален дебат е още по-ценно, защото са застанали до утвърдени имена от дебатьорската общност, сред които - национални шампиони и хора с международен опит.

Полуфиналният сблъсък беше своеобразен и заслужен подарък за Любо - човека, който може би най-осъзнато и последователно се изграждаше през последните три години като дебатьор, - тъй като дебатът беше на рождения му ден. Докато е отивал към трибуната в залата на пазарджишкия младежки дом, за да произнесе своята 7-минутна реч пред компетентна и взискателна публика от 50-тина човека, те са го поздравили с "Happy birthday to you".

Най-висок личен резултат в индивидуалното класиране е постигнал Кристиян. Много успешен е бил дебютът на Калоян, който в два от четирите си състезателни дебата е водил по точки. Достойно е представянето и на Стефани, още повече, че е само в 9-ти клас и това е първият й дебатьорски турнир. Двамата са заели 17-то отборно място, което ги поставя в средата на класацията. Любопитно е също, че в един от дебатите са се срещнали двата ни отбора и са си поделили първите две места. Всичко това затвърждава убедеността ни, че клубът “Дебати“ към СОУ „Св. Климент Охридски“ има своето устойчиво присъствие в националната дебатьорска общност и че щафетата е поета от следващите ни успешни момичета и момчета. Освен това Любо и Кристиян са споделили с Асоциация Дебати амбицията си да организират състезание в Троян и са получили обещание за подкрепа.

Темите, подбрани от организаторите, са „хвърлили“ участниците в някои от най-горещите теми на деня: „ТП вярва, че гей прайд парадите вредят на каузата на LGBT обществото“; „ТП ще забрани публикуване на лични материали за жертви в инциденти без съгласието на близките им“; „ТП, като ЕС, ще предложи преференциални условия на Великобритания, за да остане“; „ТП, в света на Хари Потър, ще позволи употребата на felix felicis в куидич мачове“. На полуфинала Любомир и Кристиян, в трудната роля на закриваща опозиция, са спорили по темата „ТП подкрепя съществуването на въоръжени граждански отряди в райони с висока престъпност“. Финалът е бил на тема “ТП съжалява за американската мечта“ с пояснението: Американската мечта е широкоразпространено вярване, че трудът и постоянството се възнаграждават с успех, независимо от произхода на човек и обстоятелствата.

Клуб „Дебати“ и този път получи пълната подкрепа на училището, което пое таксите за участие на четиримата наши представители, за което благодарим. Благодарност и към г-жа Светла Червенкова, която се ангажира с пътуването.

Клубът предвижда публичен дебат в Информационно-културния център в сряда, 29 юни, от 17 часа. Темата е "Това правителство ще задължи завършилите студенти да работят за определен брой години в родната си страна". Срещата ще бъде и повод за изразяване на благодарност към всички вече завършили ученици от випуск 2016 на СОУ „Св. Климент Охридски“, които бяха част от клуба и направиха много за развиване на дебатьорската култура в училище. Всички са поканени.

Нели Генкова, ръководител на клуб "Дебати"

| edit post

Прием и дейности във връзка с него за 2016-2017

Публикувано от St.Bordjukov сряда, 15 юни 2016 г.


Прием след седми и осми класТУК  вижте дейностите по приема след 7.  клас
ТУК вижте дейностите по приема след 8.  клас

| edit post

Час по история в манастира

Публикувано от Н. Генкова вторник, 14 юни 2016 г.На 10 юни петокласниците, водени от класните си г-жа Йорданка Маринова и г-жа Станка Комитова и от г-н Иван Чернокожев, посетиха Троянския манастир. Поводът беше, че в часовете по история децата учат за манастирите в България. Игуменът Сионий ги посрещна в своята приемна, благослови ги и подари на всички икони. Гостите също имаха подарък за него - карта на България от времето, когато е била на 3 морета. В зала „Архимандрит Макарий” учениците изгледаха филм за Троянския манастир. После направиха обиколка на манастира, като г-н Чернокожев им обясняваше какво виждат и разказваше интересни факти от историята на България, свързани с манастира. Преди да си тръгнат, децата запалиха свещички за здраве.

| edit post

"Малките мажоретки" - на две години

Публикувано от Н. Генкова понеделник, 13 юни 2016 г.


На 8 юни мажоретният състав на нашето училище навърши две години. По този повод организирахме празник. Дългоочакваното събитие се проведе в ресторанта на хотел "Троян Плаза". С награди, раздели, приемственост и много забавления, то беше подарък за момичетата, които неуморно и всеотдайно се трудиха през изминалата учебна година (та дори и през ваканциите), участваха в конкурси, печелиха награди и бяха вълнуваща част от училищните празници. С чаша бяло вино и „добре дошли“ посрещнахме родителите, а с нашите аплодисменти им благодарихме за тяхната съпричастност и ангажираност към дейността на състава. Всички участници в конкурса за най-щура прическа, проведен по време на тренировъчния ни лагер в Старозагорски минерални бани, получиха грамоти за отличното си представяне в него. И... няколко тъжни минути. Разделихме се с Мелиса – едно от нашите „огън“ момичета, защото тя отива да учи в София. Затова я натоварихме с последната ѝ тежка и много отговорна задача – да разреже празничната торта. Подкрепихме я с момчетата от фен клуба. Мила Миси, желаем ти много здраве и успехи. Не забравяй танците! При нас винаги ще място и за теб. А после - като на празник. Хапване, песни, танци и забавни игри чак до тъмно, с помощта на аниматорите Ани-Зани и Реани.

Румяна Дудева

| edit post

„Духом голи“ ли са днешните български ученици

Публикувано от Н. Генкова вторник, 7 юни 2016 г.


Стихотворението на Валери Петров „Японският филм“ беше повод да се зададе този въпрос на учениците от 8. клас. Ето откъси от есеистичните разсъждения на някои от тях.| edit post

Награда "Бризби" за 2016 г.

Публикувано от Н. Генкова петък, 3 юни 2016 г.Тазгодишните носители на наградата „Бризби” от СОУ „Св. Климент Охридски” са: Калина Нанкова (12.а), Любомир Кирилов (12.а), Кристиян Стефанов (12.а), Виктория Комитова (11.а), Йоана Божкова (11.а), Иван Лучев (11.а), Илияна Петрова (11.б), Вяра Данчева (9.а).

| edit post

Страници в интернет, свързани с Троян и региона
Слушай и гледай on-line в свободния час

ПРИЕМ 2016 - 2017

Прием и дейности във връзка с него за 2016-2017

Прием след седми и осми клас ТУК   вижте дейностите по приема след 7.  клас ТУК вижте дейностите по приема след 8.  клас

Метеостанция

Кликайте по картинката...

Светкавиците тук

Връзка


Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес

svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Вход в e-mail -a

ВИДЕОПОРТАЛ

Видеопортал на училището

Преводач

Безплатен многоезичен ONLINE речник


Учебни ресурси в електронен вид


Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.

ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

BG Web Counters


Tyxo.bg counter

Посещения за последните 30 дни

Оптиспринт