• Място на свободен дух и модерни решения

Карта

Търсене в този блог

Архив на блога

Най-четеното през последните 7 дни

ЗАПОВЕД № 284

четвъртък, 14 април 2011 г.

СОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" – ТРОЯН
жк "Лъгът"; тел (0670) 64649, 64224, 62556; www.svetikliment.com;
e-mail: skobg@abv.bg

ЗАПОВЕД № 284
15.04.2011 г.

Относно: Прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 година.
На основание чл.147, ал.1, т. 1 и т.9 от ППЗНП и във връзка с Писмо Изх. № 9105-36 от 09.02.2011 г. на МОМН и Решение на Педагогическия съвет на училището (Протокол № 12 от 13.04.2011г.)

О П Р Е Д Е Л Я М:

Ред за приемане на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 година:

1. СОУ „Св. Кл. Охридски", гр. Троян осъществява прием на ученици в първи клас.
На основание чл.35 ал.1 от ППЗНП в първи клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в І клас по преценка народителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.
2. Родителите (настойниците) на детето подават в определения в графика срок Заявление за прием на ученици в І клас, по образец на училището, с приложен Акт за раждане на детето /копие/.
3. Записването на детето в І клас става в определения в графика срок, след представяне на  Удостоверение за завършена подготвителна група/клас /оригинал/ или Декларация, по образец на училището, ако детето не е завършило подготвителна група/клас,

УТВЪРЖДАВАМ

1.      График на дейностите
1.1. Запознаване на децата и родителите с условията, които училището предлага и подаване на заявления за прием - до 30.05.2011 год.
1.2.Записване на учениците в първи клас от 01.06  - до 15.06.2011 год.
1.3.Изнасяне на списъците със записаните за първи клас ученици и обявяване на свободните места - на 20.06.2011 год.
1.4.Родителска среща за представяне на класните ръководители на първолаците - 22.06.2011год. от 18 часа.


2. Образците на документи за приемане на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 година:
2.1.Заявление по образец от училището.
2.2. Декларация от родителя, само в случай, че детето не е посещавало подготвителна група.
2.3. Декларация, че детето желае да посещава ПИГ.

3.Критерии за прием в първи клас
3.1. Деца, живеещите в близост до училището;
3.2. Деца, чиито по-големи братя и/или сестри са ученици в  училището;
3.3. Деца на работещи в училището учители или служители;
3.4. Деца – близнаци;
3.5. Деца – сираци, полусираци или с един родител.

При записване родителите могат да заявят предпочитанията си за конкретен учител.

Желанията ще бъдат съобразени с нормативните изисквания по Наредба №7 за брой ученици в паралелка. Когато за един учител има повече желаещи, РЕШЕНИЕТО е на комисията.

НАЗНАЧАВАМ:

Комисия за прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 година, в състав:

Анелия Александрова – ПДУД
Мария Караниколова – ЗАТС

Комисията:

1. Приема и обработва постъпилите документи за прием в І клас.
2. Разпределя учениците по паралелки, съобразно изискванията на Наредба № 7 от  29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и предпочитанията на родителите/настойниците.
3. Представя своевременно списъците на паралелките на директора за окончателно разпределение

Директор на училището: ...............................
(Минко Христов)

Страници в интернет, свързани с Троян и региона
Слушай и гледай on-line в свободния час

Текущи УЧЕБНИЦИ


Кликайте по картинката!

Иновативно училище


Електронен дневник

Вход в e-mail -a


Група на училището

Как да вляза на Student_wifi в училище?

1. Знам кой ми е училищния имейл, примерно ПенчуПенчуф@svetikliment.com.
2. Знам си паролата на училищния имейл.
3. Влизал съм от компютър в залите в час по технологии на училищния си имейл и съм видял и изтрил стандартните поздравителни ТРИ имейла на Гугъл.
4. Отварям си телефона с операционна система на АНДРОИД (не на iPhone) и:
а). Настройки
б). Акаунти
в). Добавяне
г). Google акаунт
д). ПенчПенч@svetikliment.com
е). Паролата ...
... добавя се и излизате от там
5.Избирате пак Настройки, после Wi-Fi и трябва да видите Student_wifi и кликате по него.
6. Какви допълнителни настройки са необходими - гледайте на това филмче (нищо, че е за Teacher_WiFi, то е същото!)

ВИДЕОПОРТАЛ

Видеопортал на училището

Преводач

Безплатен многоезичен ONLINE речник

Учебни ресурси в електронен вид


Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.

ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).